Jednolity Plik Kontrolny

Z dniem 01.01.2018 roku Minister Finansów nałożył na mikroprzedsiębiorców obowiązek przekazywania ewidencji VAT w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jednolity plik kontrolny to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (xml), który ułatwia jego przetwarzanie.

Nasze biuro wychodząc naprzeciw wymaganiom Ministerstwa Finansów oferuje usługę przygotowywania i przesyłania w obowiązujących terminach Jednolitych Plików Kontrolnych do Ministerstwa Finansów.

Posiadamy odpowiednie przygotowanie oraz możliwości sprzętowe. Zajmiemy się w Państwa imieniu wyjaśnianiem z właściwym urzędem skarbowym niezgodności powstałych w przesłanych plikach JPK, a w szczególności:

  • rozbieżności, co do kwot transakcji wykazanych przez Państwa Kontrahentów w plikach JPK,
  • przypadków uwzględnienia w plikach JPK_VAT zakupu faktur wystawionych przez podmioty, które nie posiadają statusu czynnego podatnika w podatku od towarów i usług.

Podstawowym celem Jednolitego Pliku Kontrolnego jest usunięcie bariery w przekazywaniu danych elektronicznych. Efektem tego jest skrócenie czasu ewentualnej kontroli podatkowej, zmniejszenie jej uciążliwości oraz obniżenie kosztów. W wielu przypadkach przekazanie pliku będzie odbywało się wyłącznie w ramach czynności sprawdzających, po których kontrola u podatnika w ogóle nie będzie konieczna. Podatnicy zyskają także nowy mechanizm kontroli wewnętrznej, który pozwoli monitorować pracę służb księgowych. Dodatkowym efektem wprowadzonego rozwiązania może być wykorzystanie struktury zestawienia faktur jako narzędzia w komunikacji między podatnikami. Możliwe stanie się przekazywanie zestawień faktur w formacie XML, których księgowanie będzie mogło być zautomatyzowane.